MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Számlaképünkről

A felhasználó a távhőszolgáltatásért alapdíjat és hődíjat fizet.

Az alapdíj a szolgáltató állandó költségeire (szolgáltatói berendezések üzemeltetése, fenntartása stb.) fedezetet nyújtó szolgáltatási díj. A hőfogyasztás nagyságától független, tehát akkor is meg kell fizetni, ha a felhasználó hőt nem vételez. Az alapdíj éves díj, amelyet a felhasználónak a használatában álló, fűthető helyiségek légtérfogata után havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.

A hődíj a hőközpontban mért távhő mennyiségéért fizetendő díj, tehát a hőfogyasztás nagyságától függ. A felhasználó kérésére a mért hőmennyiséget a távhőszolgáltató fűtési és vízmelegítési célú hőre osztja (fűtési hődíj és vízmelegítési hődíj). A vízmelegítési hődíj a melegvíz előállításához használt hidegvíz díját nem tartalmazza.

Fogalom meghatározások

Fűtött légtérfogat

A távhőrendszerről fűtött épületrészeknek a szerkezeti falsíkok által határolt alapterülete és belmagasságának szorzataként számított légköbméterben kifejezett térfogata.

Alapdíj

A távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételéért vagy igénybevételének lehetőségéért fizetendő, a szerződésben meghatározott teljesítmény-lakötés vagy a fűtött légköbméterre megállapított éves díj.

Hődíj

A felhasználó által vételezett (felhasznált) hőmennyiség után fizetendő, 1 GJ-ra megállapított díj.

Használati melegvíz

Távhővel felmelegített közműves ivóvíz.

Résszámla

Az elszámolási időszakon belül a felhasználó vagy díjfizető részére számítással meghatározott havi hőmennyiségről, a fizetendő alapdíjról, valamint a számítással meghatározott vízmennyiségről és ahhoz kapcsolódó csatornadíjról havonta kiállított számla.

Elszámoló számla

Az elszámolási időszak leteltét követően a felhasználó vagy díjfizető részére kiállított számla mely tartalmazza:

  • az elszámolási időszakban a résszámlákban kiszámlázott hő-, víz, és csatorna mennyiség valamint a ténylegesen mért hő-, víz, és csatorna mennyiség ellenértékének különbözetét.

Elszámolási időszak

  • fűtési célú hődíj esetén: július 31. és december 31, költségosztóval való elszámolás alapján, a felhasználó választása szerint július 31. vagy december 31.
  • használati melegvíz hődíja, víz- és csatornadíja: december 31, április 30, augusztus 31.

Közvetített szolgáltatás

A víz és csatornaszolgáltató által a Szolgáltató részére kiszámlázott díj továbbszámlázása a mellékmérővel rendelkező díjfizetőknek a mért vízfogyasztást alapulvételével, valamint a felhasználóknak a részére kiszámlázott díj, valamint a díjfizetőknek továbbszámlázott díj különbözetének az alapulvételével.

Kapcsolódó jogszabályok

013. évi CLXXXVIII. törvény 
az egységes közszolgáltatói számlaképről

1. § Ez a törvény a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia és földgázelosztó által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) által a felhasználók részére kibocsátott, szolgáltatási díjat tartalmazó számla számlaképére, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltató által a természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanokat és a természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanokat érintő számlák tekintetében alkalmazandó számlaképre (a továbbiakban: számlakép) vonatkozó tartalmi és formai követelményeket határozza meg.

Üzletszabályzat – Oroszlány városban végzett távhőszolgáltatásra (Hatályos: 2014. november 26.)

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.3.) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 7/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról