MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.

Csatlakozási információk

Felhasználói igénybejelentés és szolgáltatói tájékoztatás

Az új felhasználási hely létrehozásában vagy a többletteljesítmény lekötésben érdekelt építtető vagy megbízottja a távhőszolgáltatás, illetőleg a többletteljesítmény iránti igény kielégítésének műszaki-gazdasági feltételeiről előzetes tájékoztatás kérhet.

A távhőszolgáltató a tájékoztatáskérésre elkészített választ 30 napon belül köteles megadni, a TKSZ-ben előírt tartalommal. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a várható költségek összegét, valamint a felhasználót terhelő csatlakozási díjat.

Igénybejelentés a felhasználó részéről

A távhő szolgáltatói hálózatra csatlakozni szándékozó új, vagy a meglévő hőteljesítménynél nagyobb hőteljesítményt igénylő felhasználási hely tulajdonosa igényét az alábbi tartalommal jelenti be:

Egyéb és üzemi felhasználó

 • Az igénylő neve, székhelye,
 • Cégbírósági vagy nyilvántartási azonosító adatok,
 • Pénzintézetek megnevezése és számlaszám,
 • Adószám,
 • Felhasználási hely adatai, cím, hrsz,
 • A távhő felhasználásának a célja,
 • A díjfizető neve, címe, azonosító adatai,
 • Hőigények (kW) (fűtési, HMV, egyéb, összes)
 • Fűtött légtérfogat
 • Várható hőfogyasztás (GJ/hó)
 • Hőmennyiség mérésének a helye

A bejelentés a lakossági felhasználónak aláírásával, az egyéb vagy üzemi felhasználónak céges aláírással kell ellátnia.

Ha a távhőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó felhasználási hely tulajdonosa

 • Az épülettulajdonos (tulajdonosok közössége): az igényt az épületen belüli valamennyi épületrész vonatkozásában kell bejelenteni,
 • Az épületrész tulajdonosa, az igényt csak az újonnan bekapcsolódó épületrész vonatkozásában kell bejelenteni.

Az igénybejelentésben a bejelentőnek vállalnia kell az új igény kielégítéséhez szükséges felhasználói berendezés létesítését, bővítését, átalakítását, valamint – a jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint – a tervezéssel, tervfelhasználással, tervfelülvizsgálattal, műszaki ellenőrzéssel, illetve üzembe helyezéssel kapcsolatosan felmerülő költségek viselését.

Tájékoztató a távhőszolgáltató részéről

A konkrét igénybejelentés alapján a távhő szolgáltatót tájékoztatási, csatlakozási ajánlattételi kötelezettség terheli.
A tájékoztatás, a csatlakozási ajánlat műszaki-gazdasági feltételeinek az esetlegesen korábban megküldött előzetes tájékoztatásban foglalt feltételekkel, annak érvényességi idején belül meg kell egyezniük.

A csatlakozási ajánlatot a távhőszolgáltató a konkrét igénybejelentésre

 • Előzetes tájékoztatás esetén 15 napon,
 • Annak hiányában 30 napon belül köteles írásban megküldeni.

A csatlakozási ajánlat tartalma

 • A felhasználói igénybejelentés adatai,
 • A csatlakozási pont megjelölése,
 • Az egyes engedélyek, hozzájárulások szükségessége,
 • A csatlakozás, illetve a szolgáltatás műszakilag indokolt és a jogszabályban előirt pénzügyi feltételei:
 • A csatlakozási díj összege,
 • Az igénybejelentőt terhelő költségek jogcíme, mértéke,
 • A szükséges létesítmények finanszírozási feltételei,
 • Szolgáltatás díjainak aktuális mértéke, a számítási módszer ismertetése,
 • Megegyezésen alapuló egyedi feltételek,
 • Az ajánlat érvényességi ideje, amelynek legrövidebb időtartama 90 nap.

Az igénylő nyilatkozata az ajánlat elfogadásáról

Az igénylő a csatlakozási ajánlat érvényességi idején belül közölheti módosítási igényeit, illetve az ajánlat elfogadása esetén aláírásával ellátva visszaküldheti a hő teljesítmény lekötési vagy a bekapcsolás megvalósulásához szükséges feltételeket tartalmazó, a szolgáltató által aláírt szerződést. Ha az igénybejelentő a szerződéstervezetet a kézhezvételtől számított 30 napon belül, aláírva nem küldi vissza, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A szerződés megkötése esetén felek megfelelő időben kötelesek gondoskodni az általuk finanszírozott munkák elkészüléséről.
A szerződés felmondása esetén a felmondó fél fizeti a meghiúsulás miatt a másik fél addig felmerült költségeit.